WIJ VERZORGEN UW TANKSANERING
VAN A TOT Z;
OOK UW CHEMICALIENTANKS

 

 

 

 

WELKOM
 

 

 
Bij veel woningen en bedrijven bevinden zich nog steeds (ondergrondse) brandstoftanks. In een aantal gevallen zijn deze tanks al lang niet meer in gebruik. Sommigen zitten nog (deels) vol olie. Andere tanks zijn leeggezogen en zouden dus geen risico op bodemverontreiniging meer vormen. Helaas is dit niet altijd het geval. Ook een leeggezogen brandstoftank bevat altijd nog een restje olie of andere brandstof en kan dus op een gegeven moment een probleem vormen. Op den duur kan een tank doorroesten en gaan lekken. Ook een klein restje olie kan al een dure bodemverontreiniging veroorzaken. Het gevolg hiervan kan zijn dat uw woning of bedrijf moeilijk verkoopbaar wordt en dat u een bodemsanering moet laten uitvoeren.

 

Nog afgezien van de wettelijke verplichting om niet meer in gebruik zijnde tanks te verwijderen, is het dus in uw eigen belang om op korte termijn deze potentiële tijdbom onschadelijk te laten maken. Voorkomen is beter dan genezen!

 

Wubben Tank- en bodemsanering B.V. is al decennia actief in het saneren van olietanks en bodemverontreiniging.

Wij zijn een klein aannemingsbedrijf met de juiste kennis, ervaring, materieel en certificeringen om een tanksanering van A tot Z te verzorgen, zonder dat u er zelf veel overlast van hebt. Wij saneren tanks voor particulieren, bedrijven en overheden in het hele land. Bovengrondse tanks worden leeggezogen, schoongemaakt en afgevoerd. Ondergrondse tanks worden blootgegraven, leeggezogen, schoongemaakt, opgenomen en afgevoerd. De tankkuil wordt weer volledig aangevuld met schoon zand (met certificaat). Eventuele beplanting of bestrating wordt van tevoren opzij gezet en wordt naderhand weer hersteld. Meestal wordt een tanksanering compleet binnen 1 dag afgerond. Bij ondergrondse tanks dient voor aanvang een bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Ook dit kunnen wij zelf verzorgen. Na afloop ontvangt u een KIWA-Tanksaneringscertificaat. Behalve huisbrandolie-tanks saneren wij ook o.a. diesel-, benzine-, afgewerkte olie- en stookolie-tanks. Voor aannemers hebben wij een interessante toezicht-optie, zodat zij hun eigen materieel kunnen inzetten.

 

Wubben Tank- en bodemsanering B.V. is lid van de Vereniging van Erkende Tanksaneringsbedrijven.

 

Wij saneren benzine-, diesel-, huisbrandolie-, afgewerkte olie- en chemicaliëntanks.

 

Wubben Tank- en bodemsanering B.V. is gecertificeerd conform BRL-K 902 en BRL-K 904 (PGS-Klasse 1 t/m 4 volgens PGS 28 en PGS 30 en chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31).

 

Ons privacybeleid, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kunt u vinden onder ´downloads´.

 

 

 

 

 

ONDERGRONDSE TANKS
 

 

 
Verwijderen olietanks

Nadat wij met u een datum hebben afgesproken voor de uitvoering van de tanksanering, melden wij die datum aan de gemeente en KIWA.

 

Wij beginnen ’s ochtends met het blootgraven van de tank. Eventuele bestrating, gras of planten zetten wij opzij. De tank wordt geopend en leeggezogen. Het leidingwerk wordt gespoeld en gereinigd. Vervolgens wordt de tank van binnen gereinigd. De tank wordt verder vrijgegraven, wordt opgenomen en tenslotte afgevoerd naar een verschrotingsbedrijf. De leidingen worden eveneens verwijderd, of definitief onklaar gemaakt. De olieresten (‘sludge’) uit de tank en het spoelwater van de reiniging worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf.

 

Als er nog ‘goede’ olie in de tank zit, kan deze van tevoren uit de tank worden gezogen. Hiervoor ontvangt u mogelijk een vergoeding. De bodem van de tankkuil wordt gecontroleerd op eventuele verontreiniging, waarna de tankkuil wordt aangevuld met schoon zand (met certificaat). Het zand wordt verdicht en de eventuele beplanting of bestrating wordt weer hersteld.

 

Meestal wordt een tanksanering compleet binnen 1 dag afgerond. Na afloop ontvangt u een KIWA-Tanksaneringscertificaat. Dit certificaat wordt door ons ook naar de gemeente gestuurd. Zelf hoeft u niets te regelen.

 

Moeilijk bereikbare tanks

Als de tank slecht te bereiken is voor een grote kraan en bijvoorbeeld in een achtertuin ligt, of achter een aanbouw, kan een kleine minikraan worden ingezet. Als zelfs zo’n minikraan te groot is, kan de tank (nadat deze is gereinigd) door ons in stukken worden geslepen en met de hand worden afgevoerd. Na afloop ontvangt u een KIWA-Tanksaneringscertificaat.

 

Afvullen tanks

Sommige tanks liggen geheel of gedeeltelijk onder een gebouw of aanbouw en kunnen dus eigenlijk niet worden verwijderd. Ook kan een tank zo dicht tegen een gebouw aan liggen, dat deze niet zonder risico’s voor schade aan de bebouwing kan worden weggehaald. In die gevallen mag de tank, nadat deze van binnen is schoongemaakt, blijven liggen. De tank wordt dan afgevuld met zand. Hiervoor moet de gemeente wel toestemming verlenen. Die toestemming wordt door ons geregeld.

Na afloop ontvangt u een KIWA-Tanksaneringscertificaat.

 

 

 

 

 

BOVENGRONDSE TANKS
 

 

 
Bovengrondse tanks

Nadat wij met u een datum hebben afgesproken voor de uitvoering van de tanksanering, melden wij die datum aan de gemeente en KIWA.

 

De tank wordt geopend en leeggezogen. Als er geen mangatdeksel op de tank zit, zagen wij een gat in de tank. Vervolgens wordt de tank van binnen gereinigd en tenslotte afgevoerd naar een verschrotingsbedrijf. De olieresten (‘sludge’) uit de tank en het spoelwater van de reiniging worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Als er nog ‘goede’ olie in de tank zit, kan deze van tevoren uit de tank worden gezogen. Hiervoor ontvangt u mogelijk een vergoeding.

 

Na afloop ontvangt u een KIWA-Tanksaneringscertificaat. Dit certificaat wordt door ons ook naar de gemeente gestuurd. Zelf hoeft u niets te regelen.

 

Bodemonderzoek

De vroegere eis om ook bij bovengrondse tanks een bodemonderzoek uit te voeren, is vervallen. Het bevoegd gezag (vaak de gemeente) kan dit in enkele gevallen wel nog vereisen bij maatwerkvoorschrift.

 

Lekbak

Als de tank in een lekbak staat, wordt ook de lekbak leeggezogen, gespoeld en gereinigd. Wanneer u de lekbak wilt houden, laten wij deze achter. Als u de lekbak kwijt wilt, voeren wij deze samen met de tank voor u af naar een verschrotingsbedrijf.

 

Dubbelwandige tank

Dubbelwandige tanks worden op dezelfde wijze gesaneerd als hierboven beschreven staat. Alleen wordt in de dubbele wand een kleine opening gemaakt om de detectievloeistof te kunnen wegzuigen. Deze vloeistof wordt afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf.

 

 

 

 

 

HERSANEREN TANKS
 

 

 
Hersaneren van een reeds voor 1-3-1993 ‘gesaneerde’ tank.

Veel gemeenten hebben in de jaren ‘80/’90 een zogenaamde ‘aktie tankslag’ georganiseerd. Daarbij werden per straat de meeste tanks opgegraven, leeggezogen en afgevuld met zand. Tevens werd er heel beperkt naar de bodem gekeken; werd genoteerd dat de bodem schoon was en stopte de administratie.

 

In het geval van aangetroffen bodemverontreiniging, werd de tank vaak alleen geleegd (soms gereinigd) en ging dat adres de ambtelijke molen in. Deze tank-eigenaren zijn in veel gevallen nooit meer aangesproken door het bevoegd gezag. Er liggen dus nog veel tanks leeg, al dan niet gereinigd, bij particuliere woningen.

 

Mocht u een verklaring hebben van de tanksaneerder waarop het afvullen van de tank vermeld staat, dan zal de gemeente deze in veel gevallen gedogen. Echter, er zijn steeds meer gemeenten die opnieuw om een tanksanering vragen. De reden hiervan is dat inmiddels is gebleken dat veel van deze oude tanksaneringen niet goed zijn uitgevoerd: soms zijn tanks alleen leeggezogen en niet van binnen gereinigd.

 

Zo’n oude verklaring van voor 1993 heeft dus niet dezelfde waarde als een Kiwa-certificaat vanaf 1993.
Een hersanering kan uitkomst bieden. Het gaat dan niet alleen om het alsnog verwijderen van de tank, maar zeker zo belangrijk is de controle op bodemverontreiniging van de bodem waarin de tank ligt.

 

Hersanering is de snelste en goedkoopste manier om aan een erkend Kiwa-Tanksaneringscertificaat te komen. De tank kan alleen worden ge-hersaneerd wanneer deze eerder behandeld is (lees: afgevuld met zand of (schuim)beton). Wij, als Kiwa-erkend bedrijf, kunnen de tank voor u ‘controleren’. Wij graven de tank aan de bovenzijde vrij zodat het mangat zichtbaar is. Dit mangat wordt geopend en het zand in de tank wordt zintuiglijk beoordeeld, bemonsterd en ge-analyseerd. Voorafgaand aan de hersanering moet rondom de tank een bodemonderzoek zijn uitgevoerd (niet ouder dan 6 maanden) door een erkend bedrijf.

 

Als de tankinhoud schoon is en buiten de tank is geen verontreiniging aangetroffen, geven wij een Kiwa-Tanksaneringscertificaat af. Mocht er in de tank (slecht of niet gereinigd) verontreinigd zand zitten, dan zal het certificaat niet afgegeven worden.

 

Een lichte verontreiniging in de tank kan in samenspraak met de gemeente alsnog worden goedgekeurd. Maar in het algemeen betekent vervuiling in of buiten de tank dat een ‘hersanering’ niet mogelijk is en dat alsnog een ‘gewone’ complete tanksanering zal moeten worden uitgevoerd.

 

 

 

 

 

TANKONDERZOEK
 

 

 
Een tank mag pas worden gesaneerd nadat er een bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. Zo’n onderzoek moet worden uitgevoerd door een bedrijf dat gecertificeerd is conform de zogenaamde SIKB BRL 2000. Als er nog geen bodemonderzoek is verricht, laten wij dat voor u uitvoeren door ons gecertificeerde zusterbedrijf Moerdijk Bodemsanering B.V. Tijdens het bodemonderzoek wordt de ligging van de tank in kaart gebracht.

 

Vervolgens worden er handmatig grondboringen verricht naast de tank en (indien aanwezig) bij het vulpunt, het ontluchtingspunt en het leidingwerk. Er worden analyses ingezet van de grond en het grondwater. Het onderzoek duurt circa 2,5 week. Als dat nodig is, kan het onderzoek echter ook met spoed worden uitgevoerd.

 

Als het bodemonderzoek uitwijst dat de bodem niet verontreinigd is, kan de tanksanering door ons worden aangemeld bij de gemeente en het KIWA. Indien de bodem wel verontreinigd is, kan het noodzakelijk blijken te zijn om tegelijk met de tanksanering ook de vervuilde grond en eventueel grondwater te saneren..

 

 

 

 

 

BODEMSANERING
 

 

 
In sommige gevallen blijkt de bodem rond een olietank verontreinigd te zijn. Wij kunnen u in dat geval vertellen wat de gevolgen zijn; of er eventueel een sanering uitgevoerd moet worden en zo ja: op welke termijn.

 

Tevens zal u een duidelijke en gespecificeerde raming getoond worden van de kosten van de aanwezige bodemverontreiniging. Doorgaans kan tegelijk met de tanksanering ook de vervuilde grond ontgraven en afgevoerd worden. Hiertoe moeten wij meestal van te voren een plan van aanpak bij de gemeente indienen.

 

Wij regelen alle benodigde vergunningen voor u en voeren de bodemsanering uit met zo weinig mogelijk overlast. Na afloop ontvangt u een rapportage die weer een zogenaamde ‘schoon grond-verklaring’ oplevert.

 

 

 

 

 

TOEZICHT
 

 

 
TOEZICHT-OPTIE VOOR AANNEMERS / OPDRACHTGEVERS MET EIGEN GRAAFMATERIEEL

Zowel voor aannemers met eigen materieel, als voor particulieren die zelf een graafmachine willen inzetten, kunnen wij een toezicht-optie aanbieden. De uitvoering van de tanksanering wordt door ons gemeld aan de gemeente en KIWA.

 

Het blootgraven van de tank kan door u zelf worden uitgevoerd, onder begeleiding van onze Kiwa-erkende toezichthouder. De uit te voeren werkzaamheden en planning worden altijd van tevoren met u besproken.

 

De tank wordt door ons geopend en leeggezogen. Het leidingwerk en de tank worden gespoeld en gereinigd. De tank wordt door u verder vrijgegraven en opgenomen. De leidingen worden eveneens verwijderd, of definitief onklaar gemaakt. De afvoer van de tank en eventuele leidingen naar een verschrotingsbedrijf kan door u of door ons worden geregeld. Als u de tank zelf afvoert, dient u ons de verschrotingsverklaring toe te sturen.

 

De olieresten (‘sludge’) uit de tank en het spoelwater van de reiniging worden door ons afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Als er nog ‘goede’ olie in de tank zit, kan deze van tevoren uit de tank worden gezogen. Hiervoor ontvangt u mogelijk een vergoeding.

 

De bodem van de tankkuil wordt door ons gecontroleerd op eventuele verontreiniging. U mag de tankkuil zelf aanvullen met schoon zand. Wel dient u het certificaat van het aanvulzand naar ons toe te sturen. Na afloop ontvangt u een KIWA-Tanksaneringscertificaat.

 

 

 

 

CONTACT
 

 

 

Wubben Tank- en bodemsanering B.V.

Adres: Malachiet 560, 3316 LD Dordrecht
Telefoon: 0168 - 40 50 67
E-mail: info@wubbentanksanering.nl